Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Υλικό » Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Κάθε ψηφιακό μάθημα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του, όπως αυτές εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών ή όπως κρίνει το μέλος ΔΕΠ/ΕΠ. Θα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις κλειδιά ή οι βασικοί όροι του μαθήματος. Κάθε ψηφιακό μάθημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.

Είναι υποχρεωτική η οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες (κεφάλαια) ή ενότητες διαλέξεων. Προαιρετικά, μπορεί να οριστεί ένα μονοπάτι μάθησης, δηλαδή ένα μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να «παρακολουθήσει» το μάθημα. 

Κάθε θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή στόχων, λέξεις κλειδιά ή βασικούς όρους, σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναφορές βιβλιογραφίας. Προαιρετικά, μπορούν να συμπεριληφθούν on-line ασκήσεις, γενικές ή αυτοαξιολόγησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή άλλο πολυμεσικό/διαδραστικό υλικό. 

Σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων, συστήνεται η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση τους από το διδακτικό προσωπικό. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα ψηφιακά μαθήματα που θα καλύπτουν τις πλήρεις προδιαγραφές, θα πρέπει να διαθέτουν ασκήσεις, ηλεκτρονική βιβλιογραφία και πολυμεσικό υλικό.  
Το πολυμεσικό υλικό μπορεί να είναι αρχεία βίντεο, όπως βιντεοδιαλέξεις, αρχεία βίντεο συνδυασμένα με διαφάνειες (επισημειωμένο βίντεο - annotated video), διαφάνειες μόνο με ήχο, πολυμεσικές παρουσιάσεις με διαφάνειες, κείμενο εκφωνήσεων και εκφωνήσεις, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό κ.α.
Προκειμένου ένα ψηφιακό μάθημα να χαρακτηριστεί ως μάθημα με πλήρεις προδιαγραφές θα πρέπει το πολυμεσικό υλικό να καλύπτει το 80 % του περιεχομένου των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα. Για παράδειγμα, ένα τυπικό πανεπιστημιακό μάθημα διδάσκεται 13 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα. Εάν θεωρήσει κανείς ότι η διάρκεια των διαλέξεων είναι κατά μέσο όρο δύο διδακτικές ώρες, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 52. Επομένως, το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό, π.χ. βιντεοδιαλέξεις, θα καλύπτει τουλάχιστον 42 διδακτικές ώρες.

Τα ψηφιακά μαθήματα θα πιστοποιηθούν ότι καλύπτουν τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές (όχι σε σχέση με το περιεχόμενο, αλλά σε σχέση με τη δομή και τις ελάχιστες απαιτήσεις), τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος, όσο και οριζόντιο επίπεδο.

Προδιαγραφές για τις βιντεοδιαλέξεις

Ένα βίντεο-μάθημα αποτελείται από μία σειρά από βιντεοδιαλέξεις ταξινομημένες κατά χρονική σειρά. Οι βιντεοδιαλέξεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μία περιεκτική περιγραφή και από τις διαφάνειες (εφόσον χρησιμοποιούνται κατά τη διάλεξη), ανεξάρτητα από το εάν εμπεριέχουν τις διαφάνειες ως μέρος του βίντεο.
Οι διαφάνειες θα πρέπει να παρουσιάζονται συγχρονισμένες με το βίντεο της διάλεξης. Παράλληλα, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει να παρακολουθήσει τμήμα της βίντεοδιάλεξης που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη διαφάνεια. Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται λευκοπίνακες ή μαυροπίνακες, τα περιεχόμενα, όπως κείμενα, σχήματα, εξισώσεις, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα.

Για το σκοπό αυτό, συνίσταται η καταγραφή των διαλέξεων ως βίντεο υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 720p). Σε κάθε περίπτωση, ο επιθυμητός στόχος είναι ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αντιληπτικότητας της βίντεο-διάλεξης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης. Κάθε βιντεοδιάλεξη θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα. Το είδος των μεταδεδομένων και η δομή τους (π.χ. Πρότυπο Dublin Core) θα αποτελέσουν, επίσης, μέρος των τεχνικών προδιαγραφών.

O ακόλουθος πίνακας περιέχει την κατηγοριοποίηση των προδιαγραφών σε ομάδες.

Πίνακας Προδιαγραφών (αρχείο .doc)