Αρχική σελίδα » Έργο » Στόχοι

Στόχοι

Γενικός στόχος είναι η ενίσχυση και η καλλιέργεια κουλτούρας αξιοποίησης των νέων δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού υποστήριξης και η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό των Ιδρυμάτων. Έτσι, αφενός αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου αναδεικνύεται ο κοινωνικός - εκπαιδευτικός ρόλος των Ιδρυμάτων (στο πλαίσιο των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης) και προβάλλεται διεθνώς το έργο τους.

Ειδικοί στόχοι για το ευρύ κοινό:

 • Η χάραξη της πολιτικής ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων από τα ΑΕΙ και ο προσδιορισμός νέων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.
 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η παροχή υπηρεσιών λογισμικού, προδιαγραφών, οδηγιών και κατάρτισης προς τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το προσωπικό τους, ώστε αυτά να διευκολυνθούν στην ανάπτυξη, παροχή και φιλοξενία ψηφιακών μαθημάτων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.
  • Σχεδιασμός, αναβάθμιση, ανάπτυξη, λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων Open eClass
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία πλατφόρμας δημοσιοποίησης βιντεοδιαλέξεων
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη οριζόντιας πύλης αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων βάσει συνάθροισης μεταδεδομένων
  • Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, καθορισμός προδιαγραφών και πιστοποίηση συμβατότητας
  • Φιλοξενία Ανοικτών Μαθημάτων των ΑΕΙ, ώστε να πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης κεντρικών υπηρεσιών
  • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης των ΑΕΙ σε θέματα εγκατάστασης, διαχείρισης και λειτουργίας των πλατφορμών καθώς στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων χρήσης
  • Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών
  • Ενέργειες προβολής/δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων