Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη » Ιδρυματικές ομάδες » Ενημέρωση

Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας

Οι ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας απευθύνονται στο διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, καθώς και στο ευρύ κοινό. Στόχος τους είναι η ενίσχυση της ψηφιακής κουλτούρας του διδακτικού προσωπικού σχετικά με την ανάπτυξη Ανοικτών Μαθημάτων. Αυτό θα επιτευχθεί με την  υλοποίηση δράσεων που συντελούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του διδακτικού προσωπικού, με σκοπό τη δημιουργία ενεργής κοινότητας δημιουργών ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.

Οι δράσεις προβάλλουν και αναδεικνύουν στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα του έργου και τα ψηφιακά μαθήματα που αναπτύσσονται.

Οι κυριότερες δράσεις αφορούν τα παρακάτω:

  • Τη διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης σε οριζόντιο επίπεδο.
  • Την έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ) για όλες τις δράσεις και τις επιμέρους δραστηριότητες.
  • Την έκδοση περιοδικού ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter).
  • Τη λειτουργία, την τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση των δικτυακών πυλών του έργου.
  • Τη διοργάνωση δύο ενδιάμεσων ημερίδων στην αρχή των ακαδημαϊκών ετών 2013-2014 και 2014-2015.
  • Τη διοργάνωση ημερίδας κατά την ολοκλήρωση του έργου, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στα ιδρύματα και στο ευρύ κοινό.
  • Δημοσιεύσεις, δελτία τύπου και λοιπές ενέργειες με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα.
  • Υλικό για τις ιδρυματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών: Περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαγωνισμού καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα των προδιαγραφών, το εύρος του περιεχομένου, την εκτενή αξιοποίηση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων, τις υιοθετημένες διδακτικές πρακτικές, τις βιντεοδιαλέξεις, την επισκεψιμότητα του μαθήματος, την ανάδραση από τους φοιτητές καθώς και άλλα κριτήρια που θα ορισθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης.