Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη » Ιδρυματικές ομάδες » Λογισμικό

Λογισμικό - πλατφόρμες

Λογισμικό και πλατφόρμες για την παροχή των υπηρεσιών από τα ίδια τα ιδρύματα:

Πλατφόρμα Οpen eClass

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται αναβάθμιση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας Open eClass, μέσω της ανάπτυξης νέων  χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά, στα νέα χαρακτηριστικά της θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • Προσθήκη χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης και εργαλείων Web 2.0 για την προσέλκυση των σπουδαστών/φοιτητών. Αφορά την προσθήκη χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης, όπως δυνατότητα διασύνδεσης με δημοφιλείς ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, δυνατότητες έκφρασης αποδοχής (like), διαμοιρασμού πληροφορίας (share), καθορισμού βαθμού ικανοποίησης (rate), καταγραφής δημοφιλούς περιεχομένου κ.α.
 • Προσαρμογή πλατφόρμας στις απαιτήσεις προσβασιμότητας (WCAG 2.0 AA) από ΑμΕΑ.
 • Ανάπτυξη λογισμικού που ικανοποιεί το τελευταίο πρότυπο SCORM 2004 για τους “κανόνες διαδοχής” (sequencing rules). Με τους κανόνες διαδοχής οι διδάσκοντες μπορούν να ορίζουν ροές μελέτης μαθησιακών αντικειμένων και επομένως να καθοδηγούν τους διδασκόμενους σχετικά με την επιθυμητή σειρά μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ανάπτυξη διασύνδεσης με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Αφορά την υλοποίηση σχήματος μεταδεδομένων για τα ψηφιακά μαθήματα καιτην επικοινωνία με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα θα περιγράφουν ένα μάθημα, μία θεματική ενότητα ή μία διάλεξη, έτσι ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν αξιόπιστα πύλες αναζήτησης ηλεκτρονικών μαθημάτων ή θεματικών ενοτήτων.
 • Διασύνδεση με την πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων. Αφορά την υλοποίηση της διασύνδεσης με το τμήμα της πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων που δημοσιοποιεί τις βιντεοδιαλέξεις. Σκοπός της διασύνδεσης θα είναι η δυναμική άντληση πληροφοριών και συνδέσμων ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη διπλής καταχώρησης στοιχείων.
 • Διασύνδεση και συνεργασία με πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αφορά την υλοποίηση της διασύνδεσης με πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευτές.
 • Υλοποίηση επέκτασης υπηρεσίας ερωτηματολογίου. Αφορά την επέκταση της υπηρεσίας ερωτηματολογίου ώστε να δίνεται η δυνατότητα παροχής ανάδρασης από τους φοιτητές.
 • Βελτίωση υποσυστήματος παραγόμενων στατιστικών με σκοπό την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αξιοποίησής της πλατφόρμας ανά μάθημα, ανά διδάσκοντα, ανά τμήμα και ανά ίδρυμα.
 • Ανάπτυξη μηχανισμού πιστοποίησης μαθημάτων. Αφορά την αυτόματη παραγωγή ένδειξης συμβατότητας με τη δομή που προβλέπουν οι προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν τα ψηφιακά μαθήματα.
 • Ανάπτυξη λειτουργίας ασφαλούς παραγωγής πιστοποιητικών και αναλυτικών βαθμολογιών ανά φοιτητή και ανά μάθημα, σε μορφή  που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος σε ηλεκτρονικά συστήματα γραμματειών. Μετά την ολοκλήρωση μίας θεματικής ενότητας ή ενός μαθήματος θα μπορεί να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό, μέσω της πλατφόρμας, για οποιαδήποτε χρήση από τον φοιτητή.

Πλατφόρμα καταγραφής και φιλοξενίας βιντεοδιαλέξεων

Η εν λόγω πλατφόρμα παρέχει την ακόλουθη λειτουργικότητα:

 • Διευκολύνει την αυτόματη καταγραφή και μετάδοση μαθημάτων από τους χώρους διδασκαλίας.
 • Διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικά με τις αίθουσες και τον εξοπλισμό καταγραφής και μετάδοσης εικονορροών (videostream) που διαθέτει κάθε αίθουσα.
 • Επιτρέπει στους διαχειριστές να ορίζουν το ημερολογιακό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά τμήμα.
 • Επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά σε εξυπηρετητές των αρχείων βίντεο και παρέχει ένα περιβάλλον για τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση τους.
 • Παρέχει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης των μαθημάτων που καταγράφονται ή μεταδίδονται ζωντανά.
 • Δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης των δημοσιοποιημένων βιντεοδιαλέξεων βάσει των μεταδεδομένων τους.